คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญชัย พิสัยเลิศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต คีรีคามสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิพัฒน์ กู่แก้วเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศวิน วาสีอนุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ วิมลสวรรค์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรณชัย แซ่แหจิง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธราเทพ พรประเวศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนจากชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระวิศาล ใจสรรทัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาขาะ เยเบาะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกพันธ์ พงศ์อนุรักษ์ภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ วินิจวงค์พนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอาโย อายี่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร ภูสว่างวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศ์ไทย บุดดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวง กองจักร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :