คณะผู้บริหาร

นายสวง กองจักร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเฉลิมพล จำปา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวงศ์ไทย บุดดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสยาม ตาวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา