คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร ฟูธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวทิพกฤตา ทิพย์ป้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา