กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววันวิสาข์ สาบุญมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสยาม ตาางค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายจักรพงษ์ วงค์มาเกษ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธิดารัตน์ เปอลอย
ครูผู้ช่วย

นายทศพล ไชยบัวคำ