พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ 
     1. มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
     2. สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
     3. ยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
เป้าประสงค์ 
     1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     3. ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
     4. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
     5. โรงเรียนมีการปลูกฝัง สืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง