กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวงค์ไทย บุดดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนุชธิดา ฝอยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2