วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
       ปญญา ชีวเต ปชฺโชโต     ปัญญาเป็นแสงสว่างในชีวิต

วิสัยทัศน์สถานศึกษา    
          โรงเรียนบ้านดอยช้าง จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม