กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรธิวา พันธุรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสุริยัน ทิพรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเพาพงา มุกดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัญชลี ชัยนนถี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกันต์สินี ปาปุ๊ดปลูก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1