กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันชัย ใจอินต๊ะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายคมสัน สุสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2