กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุกัญญา ปัญญาสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางมณีรัตน์ ยารังษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายวีรพงษ์ ศิริแก้ว
ครู คศ.1

นายสมควร ใจคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภาวิดา กันหา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2