กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทวัส กันทะเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิยะพล จิตอารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2