กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิทวัส กันทะเนตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธีรพงศ์ ใจซื่อ
ครูผู้ช่วย