กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเฉลิมพล จำปา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอรุณพร ทนทาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนงคราญ รินพล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3