ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 สรุปโครงการและจัดทำแผนปฎิบัติการ
โรงเรียนบ้านดอยช้าง โรงเรียนบ้านดอยช้าง
29 มี.ค. 60 อบรมจัดทำแผนปฎิบัติการ
สพป.เชียงราย 2 สพป.เชียงราย 2
28 มี.ค. 60 อบรมฝึกทบทวนระเบียบลูกเสือ
อ.แม่สรว อ.พาน สพป.เชียงราย 2
27 มี.ค. 60 อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว สพป.เชียงราย 2