ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2488 
       โดยนายอำเภอแม่สรวย  ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านดอยช้าง” โดยมีนายอนันท์ เทพวงค์ เป็นครูใหญ่ คนแรก  
       และ นายอ้าย ฝอยทอง เป็นครูสายผู้สอน

สภาพทั่วไปของสถานศึกษาในปัจจุบัน 
            โรงเรียนบ้านดอยช้างตั้งอยู่ เลขที่ 250 หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
             บนภูเขาสูงประมาณ 1200 เมตร จากระดับน้ำทะเล  นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขา ประกอบด้วย ชนเผ่าอาช่า ลีซู ไทยใหญ่ และจีนยูนนาน 

การเดินทาง 
          ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สรวย 22 กิโลเมตร 
          ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายประมาณ 64 กิโลเมตร 
          ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ประมาณ 42 กิโลเมตร

เขตพื้นที่บริการการศึกษา 
       ประกอบด้วย หมู่ที่ 3  บ้านดอยช้าง ชุมชนเกษตร ชุมชนปางซาง ชุมชนผาแดงอาข่า 
          หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนบ้านดอยช้างเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  
             เปิดสอน 3 ระดับคือ ระดับการศึกษาปฐมวัย   ระดับประถมศึกษา    และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
             ห้องเรียนพิเศษที่บ้านใหม่พัฒนา แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 
             ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา