ปฐมวัย

นางสาววิภาวรรณ พาเขียว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นายสุทธิพงษ์ ชัยวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวรัตนา พิสัยเลิศ
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรแสนงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจินนิภาพร แซ่เล่า
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1