ปฐมวัย

นางสาววิภาวรรณ พาเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นายสุทธิพงษ์ ชัยวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นายปิยะพล จิตอารี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวพรรณี วันชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ชรแสนงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2