ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านดอยช้าง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย
ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย งบอุดหนุนรายหัว (ทาสัญญากับโรงเรียน สามารถสอบกรณีพิเศษ ว.๑๒ ได้) จานวน ๑ อัตรา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราจ้างเงินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๒.๑ สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือวิชาเอกอนุบาล ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน บ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เบอร์โทร ครูแววดาว วงค์อุ่น ๐๘๙-๒๖๑๓๙๘๑ , ผอ.สวง
กองจักร ผอ.รร.บ้านดอยช้าง ๐๙๕-๖๙๑๐๑๑๑
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๓.๑ ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุสาขาวิชาเอกหรือหนังสือรับรองที่ระบุว่าได้ศึกษาสาเร็จครบหลักสูตรแล้วซึ่ง ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณวุฒิสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๓.๓ หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย์
๓.๗ แฟ้มสะสมผลงาน
๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
สาเนาทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
๔.๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ทาง www.doichangschool.ac.th และเว็บ สพป.ชร.๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 715 ครั้ง